Lo Cantonet (I): L’atraco a casa de l’agüela viuda

[Versión en español al final del relato]

LO ROBO FRUSTRAT

Una nit de principis del siglo XX, una colla de lladres de Fórnols va assaltar una de les cases del Cantonet. Allí hi vivien la meua rebisagüela Manuela Foz (viuda de Lucas Conchello) i una filla mossa que li dieven Benedicta. Fae poc temps que havien venut un bestiar i els lladres los volien furtar els diners. Van entrar a la casa forçant la porta, van eixecar del llit a les dos dones en camison i les van amenaçar de tirar-les a una cisterna plena d’aigua si no los dieven a on guardaven los diners. Los lladres portaven la cara tapada en dos mocadors: lo “cachirulo”, que els tapave lo cap hasta les celles, i un atre mocador lligat per detràs de les orelles, que els tapave la cara per damunt del nas i només los dixave els ulls al descobert.

Quan inesperadament a un dels lladres li va caure un moment lo mocador de la cara, l’agüela el va reconèixer i li va dir, pel seu nom, que estaven perduts perquè els denunciarie a la Guàrdia Civil. Al saber-se descoberts, los lladres van fugir sense conseguir emportar-se els diners. La meua rebisagüela va denunciar l’intento de robo i la Guàrdia Civil va detindre a tots los components de la banda. Dispués de jusjar-los, los van tancar a la presó per una temporada.

Los meus rebisagüelos, Lucas Conchello Celma i Manuela Foz Cases, eren una família de mijana propiedat i van tindre cinc filles, tres de les quals se van casar molt bé. Dos se van casar en hereus de cases bones de Valljunquera (la casa del Minyó i la casa Foz) i m’agüela Valeriana se va casar en lo Sabinet de Fórnols. Les tres cases tenien una bona hisenda de terres i molí d’oli. Les atres dos xiques van morir al Cantonet sent mosses jóvens.

LA CASA DEL CANTONET

La casa dels meus rebisagüelos està edificada contra un cingle acabat en roca plana, en eixida al Cantonet. L’entrada principal està, per la part d’avall al carrer del Pelleric, a la vora del cobertís. L’porta del Pelleric done entrada a la planta baixa, on hi havie instal·lada una prensa per a fer vi. A la primera planta, hi havie una sala en alcovats i balcons que donaven al carrer. A la segunda planta, a peu pla del cingle, hi havie un foc gran, lo pastador i un minjador en un balcó que donave al carrer del Pelleric. A’n esta planta, la edificació s’allargue per damunt de la roca plana i se comunique per dins en una gran entrada que té porta exterior al Cantonet i portes interiors que donaven al corral dels animals de llaurança, al corral del bestiar i a una bodega.

Carrer del Pelleric

Carrer del Pelleric i casa del Cantonet (radera casa a la dreta, abans del cobertís)

L’atraco a la meua rebisagüela va tindre conseqüències favorables per a la vila i per a les meues primeres experiències vitals. Viuda i filla, apavorides pel robo frustrat, van decidir buscar una família que visquere en elles i treballare a mitges les terres de propiedat que tenien. Per a’n això van acondicionar una vivenda per als mitgers, que va quedar bastant laberíntica. Estave damunt de l’antiga edificació del carrer del Pelleric i dels corrals que hi havie contruïts d’amunt la roca.

L’entrada del Cantonet, los corrals i la bodega eren compartits per les dos famílies. Des de la entrada del Cantonet hi havie una escala que pujave a un primer piso, on vivien los mitgers. Des d’eixe segundo piso, s’accedie per la dreta a les falses de la casa del amos, on van acondicionar un foc en xumenera i van obrir una lluerna al tellat per a allumenar l’estància. La part esquerra de l’escala donave a un passadís que fae de distribuïdor de vàries estàncies. A l’escomençament del passadís, hi havie una habitació totalment interior, sense llum natural i sense finestres a l’exterior. Al final del passadís, estave la sala principal, en finestra a l’exterior i un alcovat en un llit de matrimoni. A la dreta del passadís, hi havie una porta que donave  a unes atres falses bastant altes, en graners d’obra i finestretes de cara al cerç, que s’assomaven per damunt del ras del corral de bestiar. A l’esquerra del passadís, hi havie un ram d’escales que pujaven cap al perxi.

Casa del Cantonet

Casa del Cantonet

Lo perxi ere enorme i solejat, molt adequat per a estendre la roba i per a secar alfals, panís, figues i orellons. Tenie un gran finestral de cara al sol de mesdia, que donave al carrer del Cantonet i estave protegit per un pedrís que fae de barana. Al fondo, estave la boquera d’una pallissa estreta però fonda, que tenie l’altura de dos plantes i arribave al corral dels animals. Al temps del batre, pujaven les borrasses de palla en una carrutxa i les buidaven per la boquera hasta omplir la pallissa.

Cantonet -4

Finestral del perxi

Fent cantó en la boquera de la pallissa, hi havie una finestra de cara al cerç que tenie eixida als tellats. A l’hivern no s’obrie mai, però a l’estiu, si eixies al tellat, tenies un mirador extraordinari per a contemplar de nit un cel increïblement estrellat i, de dia, una extraordinària panoràmica de les quatre cares del terme. Eixe tellat ere un dels punts més alts de la vila.

Cantonet-7

Panoràmica des de la finestra trasera del perxi

CONSEQÜÈNCIES FAVORABLES DE L’ATRACO

Un matrimoni jove de Montroig va vindre a Fórnols i se van instal·lar com a migers a la casa del Cantonet per a fer companyia a les dos dones i explotar a miges les seues terres. Lo matrimoni va tindre sis xiquets, alguns dels quals ja van nàixer a Fórnols. Los Serrat, que així s’apellidaven, eren molt bona gent. Eren treballadors, agradables, amorosos, de relació fàcil i estaven molt integrats a la vida comunitària de la seua nova vila. Les tres generacions de descendents que jo haig conegut han conservat estes qualidats. Los sis germans, quatre hòmens i dos dones, van crear sis famílies que van aportar a la vila la seua qualidat humana i los seus valors, millorant la convivència de la gent de Fórnols.

Morts los pares i casats los fills, la part de la casa del Cantonet que ocupaven los migers va quedar deshabitada. Quan mon pares se van casar, s’hi van posar a viure ells. Així, vaig nàixer i vaig viure durant los primers vuit anys de la meua vida a la modesta casa que la meua rebisagüela havie preparat per a’n eixa bona gent venguda de Montroig.

Boda de mis padres

Foto de boda de mon pares

Diuen que als tres primers anys de vida se forme més del 80% del cervell de les persones i se desarrollen les habilidats que establixen les bases per al futuro dels xiquets. Jo vaig passar al Cantonet eixa important etapa de la meua vida. A la pròxima contalla explicaré algunes de les experiències que vaig viure entonces i que, segurament, van determinar lo meu futuro.

Pedro J. Bel

El Cantonet (I): El atraco en casa de la abuela viuda

[Versión en español]

EL ROBO FRUSTRADO

Una noche de principios del siglo XX, una cuadrilla de ladrones de Fórnoles asaltó una de las casas del Cantonet. Allí vivían mi bisabuela Manuela Foz (viuda de Lucas Conchello) y una hija soltera llamada Benedicta. Hacía poco tiempo que habían vendido un rebaño de ovejas y los ladrones querían robarles el dinero. Entraron en la casa forzando la puerta, levantaron de la cama a las dos mujeres en camisón y las amenazaron con tirarlas a una cisterna llena de agua si no les decían dónde guardaban el dinero. Los ladrones llevaban la cara tapada con dos pañuelos: el cachirulo, que les cubría la cabeza hasta las cejas, y otro pañuelo anudado por detrás de las orejas, que les cubría la cara por encima de la nariz y solo les dejaba los ojos al descubierto.

Cuando inesperadamente a uno de los ladrones se le cayó por un momento el pañuelo de la cara, la anciana lo reconoció y le dijo, por su propio nombre, que estaban perdidos porque los denunciaría a la Guardia Civil. Al saberse descubiertos, los ladrones huyeron sin conseguir llevarse el dinero. Mi bisabuela denunció el intento de robo y la Guardia Civil detuvo a todos los componentes de la banda. Después de juzgarlos, los encarcelaron durante una temporada.

Mis bisabuelos, Lucas Conchello Celma y Manuela Foz Cases, eran una familia de mediana propiedad y tuvieron cinco hijas, tres de las cuales se casaron muy bien. Dos se casaron con herederos de casas buenas de Valjunquera (la casa del Miñó y la casa Foz) y mi abuela Valeriana se casó con el heredero de la casa del Sabinet de Fórnoles. Las tres casas tenían una buena hacienda de tierras y molino de aceite. Las otras dos hijas murieron en el Cantonet siendo solteras jóvenes.

LA CASA DEL CANTONET

La casa de mis bisabuelos está edificada contra un risco cuya cima es una roca plana, con salida al Cantonet. La entrada principal está en la parte baja, en la calle del Pelleric, junto al cobertizo. La entrada del Pelleric da acceso a la planta baja, donde había instalada una prensa para hacer vino. En la primera planta, había una sala con alcobas y balcones que daban a la calle. En la segunda planta, al nivel de la roca plana, había una estancia grande para el fuego, el cuarto de amasar y un comedor con un balcón que daba a la calle. En esta planta, la edificación se prolonga por encima de la roca plana y se comunica por dentro con una gran entrada que tiene puerta exterior al Cantonet y puertas interiores que daban acceso al corral de las caballerías, al de las ovejas y a una bodega.

El atraco a mi bisabuela tuvo consecuencias favorables para el pueblo y para mis primeras experiencias vitales. Viuda e hija, aterradas por el robo frustrado, decidieron buscar una familia que viviese con ellas y trabajase a medias las tierras de propiedad que tenían. Para eso acondicionaron una vivienda para los medieros, que quedó bastante laberíntica. Estaba encima de la antigua edificación de la calle del Pelleric y de los corrales que había construidos sobre la roca.

La entrada del Cantonet, los corrales y la bodega eran compartidos por ambas familias. En la entrada del Cantonet había una escalera que daba acceso a un primer piso, donde vivían los medieros. Desde el segundo piso, se accedía por la derecha a la buhardilla de la casa de los dueños, donde acondicionaron un fuego con chimenea y abrieron un tragaluz en el tejado para iluminar la estancia. La parte izquierda de la escalera desembocaba en un pasillo que hacía de distribuidor de varias estancias. Al principio del pasillo, había una habitación totalmente interior, sin luz natural y sin ventanas al exterior. Al final del pasillo, estaba la sala principal, con ventana a la calle y una alcoba con una cama de matrimonio. A la derecha del pasillo, había una puerta que daba acceso a otra buhardilla de techos altos, con graneros de obra y ventanucos orientados hacia el cierzo, que se asomaban sobre el raso del corral de las ovejas. A la izquierda del pasillo, había un tramo de escaleras que subían hacia el desván.

El desván era espacioso y soleado, muy adecuado para tender la ropa y secar alfalfa, maíz, higos y orejones. Tenía un gran ventanal orientado hacia el sol de mediodía, que daba a la calle del Cantonet y estaba protegido por un banco de piedra que servía de barandilla. Al fondo, estaba la bocana de un pajar estrecho pero muy hondo, que tenía la altura de dos plantas y llegaba al corral de las caballerías. En tiempos de trilla, subían los hatos de paja con una carrucha y los vaciaban por la bocana hasta llenar el pajar. Haciendo esquina con la bocana del pajar, había una ventana orientada hacia el cierzo que daba a los tejados. En invierno no se abría nunca, pero en verano, si salías al tejado, tenías un mirador extraordinario para contemplar por la noche un cielo increíblemente estrellado y, de día, una extraordinaria panorámica a los cuatro vientos. Ese tejado era uno de los puntos más elevados del pueblo.

CONSECUENCIAS FAVORABLES DEL ATRACO

Un matrimonio joven de Monroyo vino a Fórnoles y se instalaron como medieros en la casa del Cantonet para hacer compañía a las dos mujeres y explotar a medias sus fincas. El matrimonio tuvo seis hijos, algunos de los cuales ya nacieron en Fórnoles. Los Serrat, que así se apellidaban, eran muy buena gente. Eran trabajadores, agradables, cariñosos, de relación fácil y estaban muy integrados en la vida comunitaria de su nuevo pueblo. Las tres generaciones de descendientes que yo he conocido han conservado estas cualidades. Los seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres, crearon seis familias que aportaron al pueblo su calidad humana y sus valores, mejorando la convivencia entre la gente de Fórnoles.

Muertos los padres y casados los hijos, la parte de la casa del Cantonet que ocupaban los medieros se quedó deshabitada. Cuando se casaron mis padres, se pusieron a vivir allí. Así, nací y viví durante los primeros ocho años de mi vida en la modesta casa que mi bisabuela había preparado para esa buena gente de Monroyo.

Dicen que durante los tres primeros años de vida se forma más del 80% del cerebro de las personas y se desarrollan las habilidades que establecen las bases para el futuro de los niños. Yo pasé en el Cantonet esa importante etapa de la vida. En la próxima “contalla” explicaré algunas de las experiencias que viví entonces y que, seguramente, determinaron mi futuro.

Pedro J. Bel

One thought on “Lo Cantonet (I): L’atraco a casa de l’agüela viuda

  1. Soy de Aguaviva y me encanta leer a Pedro Bel. Su chapurriau es tan distinto y a la vez tan parecido. Hace años que no oigo en Aguaviva palabras como furtar (robar), orelló (orejón), cingle (risco) y algunas más. Le felicito por su historia. Cuente con un seguidor del chapurriau de Fórnols.

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s