Lo meu perdigatxo

[Versión en español al final del relato]

LA BUSCA I CACERA DE LES PERDIGANES

A la primavera, les perdius fan lo seu niu i ponen los ous a’n terra, a les vores del sembrat, entre el fenàs, a la sombra d’algun matorral. Les perdiganetes ixen de l’ou entre els mesos de maig i juny. Són animalets molt espavilats i recent naixcudes ja poden córrer i espicarçar, però no poden volar hasta que tenen dos o tres mesos i formen bandada. Son pare, lo perdigatxo, les acompanye, les protegix i els amostre a sobreviure, hasta que saben volar per sí mateixes.

Perdigatxo i perdiganetes

Pablito (a l’esquerra) i jo (a la dreta)

Serie a finals de maig o primers de juny quan Pablito, lo meu amic d’aventures de monte, me va dir que a “la Fleixa” hi havie una bandada de perdiganes menudetes. A l’eixir d’escola vam anar a veure si les podíem trobar. A l’hort de la tià Pura, la Morena, vam veure un perdigatxo en una dotzena llarga de perdiganetes que el seguíen. Quan vam arribar a la vora de la bandada, lo pare va organitzar lo camuflaje dels seus pollets que encara no podien volar. Quan ho va tindre tot en orde, va fer una volada curta i se va posar a la punta d’una paret de bancal, a uns 50 metros d’on estaven amagades les perdiganes. Des d’allí vigilave a la seua pollada i li donave instruccions en lo llenguatje de les perdius, que natros no sabíem interpretar.

Perdigatxo vigilant

Eixos pollets són molt vius i si no els veus al moment d’amagar-se, són molt difícils de trobar dispués. Fan una corredissa i en tres segundos desapareixen, com si se’ls haguere tragat la terra. Se posen tripa per amunt i amaguen les potes i el bec roig entre el plumó del pitral i del coll. Per davall són de un color marrón clar, una mica rojisco, del color de la terra argelosa i se camuflen com si foren una pedreta o un terroç menut. Per això s’han de vigilar mentres s’amaguen. Si no, és impossible trobar-los.

Com Pablito i jo no havíem tengut temps de veure àgon s’amagaven los pollets, mos vam tirar a’n terra, detràs d’un romigueral, que mos protegie de la vista del perdigatxo. Potser vam estar amagats vint menuts o mitja hora, casi sense respirar, perquè el pare vigilant no detectare la nostra presència. Quan lo perdigó va pensar que havíem marxat, se va arrimar a les perdiganes i, en lo seu lenguaje, los va dir que ja podien eixir dels seus amagadors, així que se van anar agrupant davall de l’atenta mirada de son pare.

Pablito i jo mos havíem partit la faena. Ell controlarie a on s’amagaven les perdiganes de la dreta i jo les de la esquerra de la pollada. Quan les perdiganes ja havien eixit de los seus amagadors, Pablito i jo vam eixir del nostre i vam córrer cap a elles. Al veure’s descubertes, van fer la seua corredissa de camuflaje i son pare se va apartar a una distància prudencial. Però lo nostre plan va funcionar: jo ne vaig agarrar dos i Pablito tres. Les vam tancar al serró i mon vam anar cap a casa.

Perdiganetes

LA CRIANÇA A UNA GÀBIA

Cada any intentàvem criar alguna perdigana, però casi sempre mos se morien. De fet, una de les que havia caçat eixa volta me se va morir als pocs dies. Les alimentàvem en fulles d’ensalada, blat i llangostos, que caçàvem en una rameta de ginebre o de sabina pels rostolls, i que guardàvem dins d’un canut de canya en foradets perquè pugueren respirar.

Anys més tard, quan se van posar granjes de gallines, van ser molt més fàcils de criar, donant-los prenso de pollets. Però en lo blat i els llangostos mos se morien casi totes. De les dos que vaig caçar eixa volta, vaig conseguir que me’n acampare una, que va resultar ser un mascle.

LO MEU PERDIGATXO

Lo meu perdigatxo ere preciós, en lo bec, los párpados i les potes rojes i un dibujos multicolors al pitral. Lo tenia a una gàbia, al balcó de la Part d’Avall de casa. Lo balcó té una panoràmica esplendorosa, de monte i bancals sense cap edificació. Lo meu perdigatxo ere molt cantador i sempre replicave als cantits de dos o tres perdius que el tió Manolo Borrás, l’obrer, tenie engabiades al seu balcó, que donave al mateix carrer.

Arco iris 2 (sin fecha)

Vista desde lo balcó de la Part d’Avall de casa

Un bon perdigatxo ere un valor apreciat. Lo primer cotxe que hi va haver a Fórnols abans de la guerra, lo va tindre el tió Cobrador, Francisco Aguar. Lo hi van donar a canvi d’un perdigatxo extraordinàriament bon cantador.

Les perdius i els perdigatxos se faen servir com a reclam per a atraure als pretendents amorosos silvestres, al temps de emparellar-se. Los caçadors portaven al monte al seu perdigatxo i posaven la gàbia damunt d’un piló de pedres que faen a alguna punteta estratègica, al mig d’un rogle despejat de malesa. Lo caçador s’amagave a una xabola que fae detràs d’un ginebre o un coscoll gran i que tapave en rames. En lo seu cantit, lo perdigatxo de la gàbia, retave als mascles a dominar el territori i atraïe a les femelles per a emparellar-se. Quan venie un pretendent, lo caçador havie d’estar atento de que no s’arrimare massa a la gàbia, perquè corrie el perill de matar al seu reclam. Disparave sobre el pretendent i… al serró!

Perdigatxo caçant

Lo senyor Leonardo, de casa La Jaima, que ere l’home més ric de la vila i li agradave la caça, estave enamorat del meu perdigatxo, per lo cantador que ere. M’oferie 500 pessetes, o un veraneo a Cases d’Alcanar o a Orihuela del Tremedal, a’n algun campament del “Frente de Juventudes”, a on anaven de “colònies” los xiquets de la meua època. Per a tindre una idea del valor del meu perdigatxo s’ha de pensar que un jornaler guanyave 25 pesetes al dia, treballant de sol a sol. Per tant, les 500 pessetes que m’oferie, tenien lo valor de vint jornals.

Casa La Jaima

La verdat es que lo perdigatxo no ere tant bo com pareixie. Al balcó cantave tot lo dia, però alguna volta que en mon pare mol vam emportar al monte, lo posàvem al piló i no hi havie manera de que cantare. Com a molt, se posave a piular fluixet però no fae cantit que provocare l’atracció de cap mascle rival ni de cap femella enamorada. Així que, per la seua productividat, hauria fet bon negoci venent-lo.

LA TRISTE MORT DEL MEU PERDIGATXO

Com l’hi vam agarrar confiança, lo soltàvem de la gàbia i fae corredisses pel minjador de casa i no marxave ni en lo balcó obert. Ere la mascota de tots los de casa i va viure tres o quatre anys. Jo tinc tres germanes més grans, que ja eren mosses i cosien al minjador, preparant lo seu ajuar per a quan se casaren. Lo perdigatxo corrie pel mig dels llançols i eixugamans que elles cosien i bordaven. Un día va apareixer mort, sense haver estat dolent. Espicarçant pel minjador s’havie tragat una agulla de cap, que li va perforar la molella i el va matar. Un gran disgust per a tots!

Perdigatxo mort

Pedro J. Bel

Mi perdigón

[Versión en español]

LA BUSCA Y CAPTURA DE LAS PERDIGANAS

En primavera, las perdices hacen su nido y ponen sus huevos en el suelo, junto a los sembrados, entre hierbas, a la sombra de algún matorral. Las perdiganas salen del huevo en los meses de mayo y junio. Son animalillos muy astutos y recién nacidos ya pueden correr y picotear, pero no pueden volar hasta que tienen dos o tres meses y forman bandada. Su padre, el perdigón, las acompaña, las protege y les enseña a sobrevivir, hasta que saben volar por sí mismas.

Sería a finales de mayo o principios de junio cuando Pablito, mi amigo de aventuras campestres, me dijo que en “la Fleixa” había una bandada de perdiganas pequeñitas. Al salir de la escuela fuimos a ver si las podíamos encontrar. En el huerto de la tiá Pura, la Morena, vimos un perdigón con una docena larga de perdiganas pequeñas que le seguían. Al acercarnos, el padre organizó el camuflaje de sus polluelos, que aún no podían volar. Cuando lo tuvo todo en orden, realizó un corto vuelo y se situó en la punta de una pared de bancal, a unos 50 metros de donde estaban escondidas las perdiganas. Desde allí vigilaba a su pollada y le daba instrucciones en el lenguaje de las perdices, que nosotros éramos incapaces de interpretar.

Las perdiganas son unas aves muy astutas y si no las ves en el momento de esconderse, es muy difícil localizarlas después. Hacen carrerillas de despiste y, en tres segundos, desaparecen como si se las hubiese tragado la tierra. Se colocan panza arriba y esconden las patas y el pico rojo entre el plumón del pecho y del cuello. Por debajo son de un color ocre claro, algo rojizo, como el color de la tierra arcillosa y se camuflan como si fuesen piedras o terrones pequeños. Por eso hay que vigilarlas mientras se esconden. De lo contrario, es imposible encontrarlas.

Como Pablito y yo no habíamos tenido tiempo de ver dónde se escondían las perdiganas, nos tiramos al suelo, detrás de un zarzal que nos protegía de la vista del perdigón. Quizá permanecimos escondidos veinte minutos o media hora, casi sin respirar para que el padre vigilante no detectase nuestra presencia. Cuando el perdigón pensó que nos habíamos marchado, se acercó a las perdiganas y, en su lenguaje, les dijo que ya podían salir de sus escondites, de modo que se fueron agrupando bajo la atenta mirada de su padre.

Pablito y yo nos habíamos partido el trabajo. Él controlaría dónde se escondían las perdiganas de la derecha y yo las de la izquierda de la pollada. Cuando las perdiganas ya habían salido de sus escondites, Pablito y yo salimos del nuestro y corrimos hacia ellas. Al saberse descubiertas, hicieron su carrerilla de camuflaje y su padre se apartó a una distancia prudencial. Pero nuestro plan funcionó: yo conseguí coger dos y Pablito tres. Las metimos vivas en el zurrón y nos marchamos a casa.

LA CRIANZA EN UNA JAULA

Cada año intentábamos criar alguna perdigana, pero casi siempre se nos morían. De hecho, una de las que había cogido aquella vez se me murió a los pocos días. Las alimentábamos con hojas de lechuga, trigo y saltamontes, que cazábamos por los rastrojos, con una ramita de enebro o de sabina, y que guardábamos en canutos de caña con pequeños agujeros por donde pudiesen respirar.

Años más tarde, cuando empezó a haber granjas de gallinas, fue mucho más fácil criarlas dándoles pienso de pollitos. Porque con trigo y saltamontes se nos morían casi todas. De las dos que cacé esa vez, conseguí que una sobreviviese y resultó ser un macho.

MI PERDIGÓN

Mi perdigón era precioso con su pico, párpados y patas rojas y dibujos multicolores en el pecho. Lo tenía en una jaula en el balcón que da a la “Part d’avall” de la casa. El balcón tiene una panorámica esplendorosa, de campo y bancales sin ninguna edificación a la vista. Mi perdigón era muy cantador y siempre replicaba a los cantos de dos o tres perdices que el tió Manolo Borrás, el albañil, tenía enjauladas en su balcón, que daba a la misma calle.

Un perdigón bueno era un valor apreciado. El primer coche que hubo en Fórnoles antes de la guerra, lo tuvo el tió Cobrador, Francisco Aguar. Se lo dieron a cambio de un perdigón, excelente cantador.

Las perdices y los perdigones se utilizaban como reclamo para atraer a los pretendientes amorosos silvestres, en tiempo de emparejamiento. Los cazadores llevaban al monte a su perdigón y ponían la jaula encima de un pilón de piedras que amontonaban en alguna punta estratégica, en medio de un área despejada de maleza. El cazador se escondía en una chabola que construía detrás de un enebro espeso o una coscoja grande y que camuflaba con ramas. Con su canto, el perdigón de la jaula retaba a otros machos a pelear por el dominio del territorio y atraía a las hembras para emparejarse. Cuando acudía un pretendiente, el cazador tenía que estar atento para que no se acercase demasiado a la jaula, porque corría el peligro de matar al propio reclamo. En el momento oportuno disparaba sobre la pieza y… ¡al zurrón!

El señor Leonardo, de casa La Jaima, que era el hombre más rico del pueblo, era aficionado a la caza con reclamo y estaba enamorado de mi perdigón, porque lo oía cantar desde su casa. Me ofrecía por el perdigón 500 pesetas o un veraneo en Casas de Alcanar u Orihuela del Tremedal, en alguno de los campamentos del Frente de Juventudes, adonde iban de colonias los niños de aquella época. Para hacerse una idea del valor de mi perdigón, hay que tener en cuenta que un jornalero ganaba 25 pesetas diarias, trabajando de sol a sol. Por lo tanto, las 500 pesetas que me ofrecía el señor Leonardo eran el valor de veinte jornales.

La verdad es que mi perdigón no era tan bueno como aparentaba. En el balcón cantaba todo el día, pero alguna vez que con mi padre lo llevamos al monte, lo colocábamos en el pilón y no había manera de hacerlo cantar. Como mucho, piaba flojito pero no cantaba para retar a ningún rival macho ni para atraer a ninguna hembra enamorada. Así que, por su productividad, habría hecho un buen negocio vendiéndolo.

LA TRISTE MUERTE DE MI PERDIGÓN

Como le habíamos cogido confianza, lo sacábamos de la jaula y le dejábamos hacer correrías por todo el comedor, incluso con el balcón abierto. Era la mascota de la casa y así vivió tres o cuatro años. Yo tengo tres hermanas mayores, que ya eran mozas y cosían en el comedor, preparando su ajuar para cuando se casasen. El perdigón corría entre toallas y telas de sábana, que ellas cosían y bordaban. Un día apareció muerto sin haber estado enfermo. Picoteando por el comedor se había tragado un alfiler, que le perforó la molleja y lo mató. ¡Un gran disgusto para todos!

Pedro J. Bel

2 thoughts on “Lo meu perdigatxo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s